Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#756 closed problem (fixed)

Vollopende vars

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De afgelopen tijd zijn bij verschillende nodes (visitorcentres, watertoren + teybestuurscentrum) regelmatig vollopende vars vanwege (mislukte) inlogpogingen. Zie ook eerdere tickets zoals #738 #739 #740 #750 #574

Wellicht idee van Rick zoals genoemd in 574 overal implementeren? (Poort ferhuizen)

dit telkens melden, opruimen, week later weer melden etc is een oneindige loop.

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

ja, ik heb de ssh poort van de nodes met publieke ips verhuisd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.