Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#736 closed incident (worksforme)

HybridKempers geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Westeinder Plassen Cc:
Location: Generiek

Description

Gebruiker meldt:

Helaas sinds gisteravond 22.30 uur weer geen internet op de haven.
Zender lijkt goed te werken.
Buffer weer vol?

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Node werkt op dit moment normaal en heeft verbinding met internet.
Volgens monitoring systeem: afgelopen 7 dagen 100% uptime.

Er is wel de afgelopen 7 dagen een keer een storing van een uur geweest in de nameservice (donderdagavond van 21.00 - 22.00 uur).
Andere services geen storing, 100% uptime.

Het zou kunnen dat er een probleem was bij de internet gateway (bij de Watertoren).

Note: See TracTickets for help on using tickets.