Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#707 closed change (fixed)

HybridWBRotary - Niet bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: KaagenBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

HybridWBRotary is niet meer bereikbaar. Getracht via de interlink van Graficall en ZTWRijneke maar via beide nodes geen verbinding mogelijk. Tevens zijn de NanoStations? niet te pingen. Lijkt op een stroomstoring.

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: KaagenBraassem added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Kennelijk is er weer spanning op de node: WBRotary is terug van weg. Kijken hoe lang het duurt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.