Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#696 closed incident (fixed)

HybridWatertoren3 nanostation ue0 niet te pingen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: westeinder Cc:
Location: Generiek

Description

Het nanostation op ue0 van HybridWatertoren3 (ue0 172.16.16.145/29 link naar Kudelstaart) is niet te pingen, ip adres zou 172.16.16.146/29 moeten zijn. /tools/find-nanoatation vindt wel nano 'westzuidwest' op 172.16.16.139.
Dat ip-adres hoort thuis op de link van Kempers naar Kudelstaart (il-no.kempers). Het ip-alias staat kennelijk en helaas niet aan op de nano, dus het wordt nog een puzzeltje om daar in te komen.

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Powercycle op usb adapter heeft geholpen (?) ; vreemde ip-adres dat /tools/find-nanostation detecteert komt doordat er bij kudelstaart twee interlinks (naar watertoren3 en naar kempers-leimuiden) op een switch staan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.