Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#671 closed incident (fixed)

HybridLeythenrode2

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Leiderdorp Cc:
Location: Generiek

Description

Leyhthenrode2 down volgens nagios

Change History (2)

comment:1 by ed, 10 years ago

HybridLeythenrode1 heeft zeer waarschijnlijk een slechte of losse ethernet stekker verbinding, hierdoor zijn HybridLeythenrode2 en de ap bridges (172.17.0.5 en 172.17.0.6) niet meer bereikbaar.

Hierdoor heeft HybridLeythenrode1 heeft geen connectie met HybridLeythenrode2 en is deze niet bereikbaar.

vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=8280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
	ether 00:0d:b9:18:0b:f8
	inet 172.17.0.1 netmask 0xfffffff0 broadcast 172.17.0.15
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (none)
	status: no carrier

Hier zal even op locatie gekeken moet worden.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

voedingsadapter uit stopcontact gezakt. Vastgezet met tiewrap.

Note: See TracTickets for help on using tickets.