Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#624 closed incident (invalid)

Hybridrekpark214c down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Rekpark214c is down

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

westeinder nodes zijn voor hun verbinding met monitoring server afhankelijk van de watertoren. Op watertoren2 was lvrouted gestopt. Rekpark214c is overigens ook afhankelijk van rekpark214a. Alle rekparken waren OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.