Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#623 closed incident (invalid)

HybridRekpark214b down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ook deze rekpark is down

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

westeinder nodes zijn voor hun verbinding met monitoring server afhankelijk van de watertoren. Op watertoren2 was lvrouted gestopt. Rekpark214b is overigens ook afhankelijk van rekpark214a. Alle rekparken waren OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.