Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#621 closed incident (invalid)

HybridRecpark down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Rekpark of recpark? Is in elk geval down

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

westeinder nodes zijn voor hun verbinding met monitoring server afhankelijk van de watertoren. Op watertoren2 was lvrouted gestopt. Recpark was OK. recpark is de 'oude' recpark. Er is nog een ander recreatiepark en dat schrijven de eigenaren met een k. Beide is overigens toelaatbare spellingswijze.

Note: See TracTickets for help on using tickets.