Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#620 closed incident (invalid)

HybridKudelstaart down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Hybridkudelstaart down

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

westeinder nodes zijn voor hun verbinding met monitoring server afhankelijk van de watertoren. Op watertoren2 was lvrouted gestopt. Kudelstaart was OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.