Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#616 closed incident (fixed)

HybridAster geen verbinding met nano op vr1

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

Node hybridaster down volgens Nagios

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: oegstgeest added
Summary: HybridAster downHybridAster down tgv stroomstoring

Beide nano's zijn niet te pingen. Stroomstoring (stekker eruit of voeding stuk).

comment:2 Changed 6 years ago by rene

Voeding vervangen. De node is weer "up". De oude voeding is stuk (doorgemeten).
Maar thuisgekomen zie ik dat de nanostations nog steeds down zijn.

Het ticket kan dus nog niet gesloten worden.

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Summary: HybridAster down tgv stroomstoringHybridAster geen verbinding met nano op vr1

De nano's zijn beide in de lucht. De nano op vr1 ( 172.16.17.91) is wel bereikbaar vanaf lijtweg1, maar niet vanaf aster. Aster geeft 'no carrier' op vr1.
Stekkertje is mogeijk de oorzaak. De stroomstoring is wel verholpen.

comment:4 Changed 6 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nano is vervangen, waarna het signaal sterker werd. Exacte oorzaak storing blijft onbekend. Er was verbinding tussen de node en de node vor verwisseling nano.

Note: See TracTickets for help on using tickets.