Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#58 closed incident (fixed)

disk foutmeldingen op ajsoft2

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In dmesg een heleboel boodschappen als:
ad0: FAILURE - READ status=51<READY,DSC,ERROR> error=44<UNCORRECTABLE,ABORTED> LBA=458783
g_vfs_done():ad0s1a[READ(offset=234856448, length=8192)]error = 5

kapotte cf-kaart?

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by huub

software geupdate, draait nu van partitie 2, geen foutmeldingen mbt disk. Wel veel klachten over de usb-lan adapter en de wlan0-link naar livinglab geeft 'no-carrier'.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

link probleem livinglab opgelost na ombouw livinglab met nanostations. Usb-lan adapter zou vervangen moeten worden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.