Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#575 closed service request (fixed)

RekPark214 niet in Nagios

Reported by: henk Owned by: huub
Keywords: Westeinderplassen Cc:
Location: Generiek

Description

RekPark214 verschijnt nog niet automatisch in Nagios.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Westeinderplassen added
Owner: set to huub
Status: newassigned
Type: changeservice request

Nee, dat gaat niet automatisch maar met het handje toevoegen aan de Nagios config files op Sunny. Maar dat zal ik graag op me nemen, weer een stel nodes erbij concludeer ik ;-)

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

staan nu in Nagios, de nanostations nog niet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.