Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#553 closed incident (fixed)

HybridStBavo1 en HybridStBavo2 down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

Geen van de nanos bij stbavo1 of 2 is te pingen: stroomstoring daar op de toren. Ik zal een mailtje sturen of de stekker er soms uitligt.

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

draadje zat los in kroonsteentje. Hij doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.