Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#550 closed problem (fixed)

130 hosts - diskspace - return code of 127 is out of bounds plugin may be missing

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In nagios onder services bij 130+ hosts een melding mbt diskspace.

Is er change geweest recent die hier iets mee te maken kan hebben? Heb hier problem van gemaakt aangezien dit meerdere hosts raakt en dus vermoedelijk 1 root cause kent.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by mbreet

In globale overzicht meldingen op alle hosts ('view notifications for all hosts') valt te zien dat vanaf 14.00 de melding over diskspace op steeds meer hosts verschijnt.

Wie heeft rond dat tijdstip iets gedaan wat in config van deze hosts is gekomen?

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Ja sorry, ik dacht dat ik een goede check op /var partitie had, maar er werkt kennelijk nog iets niet goed. Sorry voor de verwarring.
Als het niet lukt dit op korte termijn te fiksen, gaat de check weer uit de config.

comment:3 Changed 7 years ago by huub

dit is de plugin:
http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Network-Protocols/SNMP/SNMP-Check-Disk/details
met de default waarschuwingsniveaus (85%, 90%)/

comment:4 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Deze check lijkt te werken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.