Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#549 closed incident (fixed)

heatmap stuk

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

http://maps.wirelessleiden.nl/heatmap/

Code moet bijgewerkt worden naar laatste versie van Django.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ziet er weer strak uit.

Note: See TracTickets for help on using tickets.