Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#539 closed incident (fixed)

HybridZwet down (en PVKerkduif dus niet bereikbaar)

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

zwet is down; niet te pingen vanaf JAR, ook nanostation down. Stroomstoring?

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

Zal vanmiddag wel even kijken, heb denk alleen geen voeding, dus moet even kijken hoe ik dat nu weer fix.

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Gevalletje van paas-versiering-die-het-stekkertje-uit-de-adapter-geduwd had.

Note: See TracTickets for help on using tickets.