Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#52 closed incident (fixed)

Unigor nodes onbereikbaar

Reported by: richardvm Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Zowel unigor als unigorn zijn onbereikbaar (inclusief nanostations)

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik ben er vanochtend heen gefietst. Gelukkig met een reserve-voeding in mijn tas. De kapotte voeding vervangen door eentje van 120W. Hier wordt EEn voeding gebruikt voor beide nodes. Single point fo failure dus.
Nodes zijn sinds vanochtend weer up and running.

Note: See TracTickets for help on using tickets.