Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#507 closed change (invalid)

Tijd volgens Nagios

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Viel me op dat Nagios een andere tijd weergeeft dan op mijn klok. Bij de details van een host staat onderaan "last update" en dan tijd + hoeveel er sindsdien verstreken is.

Bijv herman: last update 03-24-2014 19.10.59 (0d 0h 0m 3s ago) terwijl het nu 20.10 is.

Server ingesteld op Non-nederlandse datumweergave en UK tijd?

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

Sunny draait op UTC, dus 1 uur tijdeverschil op dit moment met NL tijd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.