Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#442 closed change (fixed)

HybridTeyBartholomeus staat niet in Nagios

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Node TeyBartholomeus? staat niet in Nagios. Hoe zet ik die node erin?

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Dat klopt. Ik doe het 'ontwikkelingswerk' op sunnysidekick (zie de opmerkingen eerder op de beheerlijst), daar staat bartholomeus wel. Bedoeling is om op korte termijn i.i.g. de nodes en nanostations host checks ook door sunny te laten doen.
De reden dat Bartholomeus niet in sunny-nagios staat was het ontbreken van het "RELEASE" regeltje in de yaml configuratiefile.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nagios op sunny checkt nu ook nanostations en dns.

Note: See TracTickets for help on using tickets.