Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#441 closed change (fixed)

HybridZwaluwak.wleiden.net. geeft geen IP uit

Reported by: hans Owned by:
Keywords: IP adres Cc:
Location: Generiek

Description


Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Ik kan niets ongewoons vinden. DHCPD draait; er zijn 89 authenticated users; een erg groot aantal leases op beide aps, ook active (stuk of 90) en recent.
Er staan 188 leases voor 172.22.0.0 in de lease file en 211 leases voor 172.17.117.0 subnet.

Misschien heeft de node het een beetje druk? Later nog eens proberen. Of misschien is je signaal (of S/N) niet sterk genoeg?

comment:2 Changed 7 years ago by Hans

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.