Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#44 closed incident (fixed)

vosko1: kabeltjes verwisseld

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op vosko1 zijn de vr0 en vr2 aansluitingen verwisseld. Ik heb dit tijdelijk opgelost door de configuratie op de node aan te passen.

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by richardvm

mag ik vragen waarom dit geen permanente oplossing is?

comment:2 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

zou aardig zijn om te standaardiseren, maar vooruit niet naar boven hoeven klimmen is ook aantrekkelijk.

Note: See TracTickets for help on using tickets.