Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#439 closed incident (fixed)

HybridHeineken routering naar nanostation op vr0

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nanostation 'noord' op Heineken vr0 heeft een ip-adres 172.16.6.234 dat om een of andere reden niet goed wordt gepropageerd in het netwerk. ROC1 stuurt de pakketjes de goede kant op, maar Plantsoen stuurt ze richting Kaag2. Vroeger zat dat subnet inderdaad op Kaag2, maar nu niet meer.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Misschien duurt het convergeren van de route tabellen een beetje lang? Probleem blijkt (vanzelf?) opgelost.

Note: See TracTickets for help on using tickets.