Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#438 closed incident (fixed)

HybridZTWDorpskerk verkeerde nanostation

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De M2 bij de Dorpskerk is vervangen door een M5, maar dit is niet in de configuratie doorgevoerd.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

en nu wel ;-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.