Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#433 closed incident (invalid)

HybridHMKerk bullet down

Reported by: huub Owned by: henk
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op HMKerk geeft ue1 - interface van bullet2 met ap voor WijdeAa? - 'no carrier'. Powercycle op de usb-interface heeft niet geholpen.
(Bij bezoekje meteen de nanostation die nu richting Graficall staat draaien naar de StBavo? Oude Ade).

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

Volgens Henk is die bullet nog niet geinstalleerd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.