Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#406 closed incident (fixed)

HybridStJan: configuratie niet goed in genesis

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De link TUDelft-StJan is nog niet goed in genesis doorgevoerd. Daardoor klopt de nodemap ook niet op dat punt.

Change History (1)

comment:1 by huub, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

yaml file aangepast. Link staat nu ook goed op de nodemap.

Note: See TracTickets for help on using tickets.