Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#405 closed incident (fixed)

HybridCam Node niet bereikbaar

Reported by: ad Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

LVrouted en de DNS server waren gestopt door geheugen problemen.
Er stond ook een ethernet poort te klapperen.
De node was al een half jaartje up. Een reboot leek mij wel goed.

Change History (1)

comment:1 by ad, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Je kan gus geen ticket maken en meteen op closed zetten. Bij deze

Note: See TracTickets for help on using tickets.