Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#369 closed problem (fixed)

Link zwaluw vosko werkt niet

Reported by: ad Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De enige link van Zwaluw lijkt niet te werken.
Zwaluw is via de backdoor nog bereikbaar.
Ik kan zelf niet in de nano kijken denk ik.
Ik weet het ww niet

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

De link van Vosko2 naar Zwaluw was 'normaal bruikbaar', ip-adressen gebruiken.
Op Zwaluw zag ik 'lvrouted start' bij ps. Het correcte commando is 'service lvrouted start'.

Note: See TracTickets for help on using tickets.