Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#365 closed incident (fixed)

robijn3 niet bereikbaar

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

robijn3 is niet door een soft-reboot heengekomen; niet te pingen op de interfaces (nano's zijn wel up). Power cycle nodig.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Was na een tijdje weer opgestart. Er is (was) een probleem met de configuratie van de repeaters voor de woonflat (repeaten met ap-zuid): stonden op Auto en dat genereerde rondzingen. Nu geconfigureerd op basis van MAC-adressen. Dat helpt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.