Opened 10 years ago

Last modified 8 years ago

#356 new incident

Verwijdering 'normale' proxies

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De plekken die normale proxy zijn en _geen_ iLeiden proxy zijn bijna niet te beheren door hun complexiteit. Er zijn genoeg combinatie iLeiden/proxy over om dit op de vangen.

Change History (2)

comment:1 by walter, 10 years ago

Door bij het updaten van de patch ruimte bij nodePlantsoen een tijdje terug deze soekris proxy opstelling als obstakel/overbodig te beschouwen is hier kennelijk toch al onbewust aan deze ticket meegewerkt ;-).

Weet niet of op dezelfde node de proxy dienst alsnog is toegevoegd.

comment:2 by rick, 8 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.