Opened 11 years ago

Last modified 9 years ago

#354 accepted incident

IP ranges samenvoegen

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

ivm met link naar WirelessAntwerpen is het handig om te gaan kijken hoe gedeelde IP planning moet gaan plaatsvinden. Het wat compacter maken van de gebruikte IP space of gebruik van IPv6 zouden twee opties kunnen zijn.

Change History (2)

comment:1 by rick, 11 years ago

Owner: set to rick
Status: newaccepted

comment:2 by rick, 9 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.