Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#352 closed incident (fixed)

configuratie vr1 bij NodeLijtweg1 niet correct

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Lijtweg1-vr1 nanostation gaf 'geen gehoor' geeft. Ik heb op de node gekeken: probleem is dat er een verkeerd ip-adres op de node-interface stond (i.v.m. genesis yaml-bestand)! Hierdoor werkte ook de link Lijtweg1-Kaag1 niet meer.

Nodig: rc.conf.local aanpassen aan genesis.

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

een kwestie van /tools/wl-config draaien, hoe ingewikkeld kan het zijn?

Note: See TracTickets for help on using tickets.