Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#34 closed incident (fixed)

master ip niet te pingen / niet in routering

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij enkele nodes kun je niet op naam pingen. De naam verwijst naar het masterip adres dat veelal wordt toegewezen aan de omni.
Voorbeelden:
plantsoen2, wel te pingen op de interfaces, maar niet op de omni
huub, idem

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Met nieuwe softwareversie/configuratie 8.0 doet dit probleem zich niet meer voor.

Note: See TracTickets for help on using tickets.