Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#331 closed incident (fixed)

LivingLab geen internet verbinding

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Internet verbinding niet aanwezig, lijkt ook geen verkeer over heen te gaan. Krijg wel een DHCP lease van de modem, maar voor de rest is de modem niet te bereiken.

Probleem duurt al twee dagen (email melding)

Node al reboot gegeven, echter dit lijkt niet te helpen.

Vermoed dat de modem een reboot nodig heeft.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: newclosed

Vanochtend het modem herstart, en internet werkt weer.

Van de node zijn alleen twee interlinks in de lucht,maar deze ticket sluit ik nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.