Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#330 closed incident (fixed)

unigor1 en -2 stroomstoring

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Kennelijk is de voeding van unigor1/2 uitgevallen: geen ping op de nano's.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

voeding (120W) was inderdaad stuk. Vervangen door een nieuw model (90W); geen vrij stopcontact voor nog een voeding, dus unigor1 en 2 staan nog steeds op een voeding.
De oude voeding lag op de switch in de hoek waar het nogal warm wordt (door de voeding van de switch), misschien heeft dat iets te maken met de korte levensduur van die 120W-voeding.

Note: See TracTickets for help on using tickets.