Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#317 closed incident (worksforme)

slechte link vosko2 - visitorcentre2

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De link tussen visitorcentre2 en vosko2 is niet helemaal lekker: er wordt wel naar de internetgateway gerouteerd, (ping en traceroute OK), maar internetten gaat niet of slecht. EEn flood ping geeft nogal wat packet loss.
Ik heb de link eventjes uitgezet, zodat op een aantal nodes in de buurt niet meer via vosko2-visitorcentre2 ge-internet wordt. Nader onderzoek gewenst.

Change History (3)

comment:1 by ronald, 9 years ago

Nader onderzoek is kennelijk niet meer gewenst. Blijkens mededeling van Huub op de Beheer-lijst is de link inmiddels omgezet naar vosko2-rabo1. Ticket dan maar sluiten als "wontfix" ?

Er ging, toen ik dit testte in de nacht van zaterdag op zondag, wel degelijk internetverkeer over deze link: een fetch -o /dev/null http://www.nu.nl vanaf Huub gaf als resultaat ongeveer 1000 kB/s. Niet briljant, maar ook niet heel slecht.

Dat een flood ping leidt tot pakketverlies is te verwachten.

comment:2 by huub, 9 years ago

Klopt dat er af en toe wel degelijk internetverkeer mogelijk was, zowel vanaf Vosko2 als vanaf Huub. Maar ... soms wel en soms niet! Dwz incidenteel redelijk snel 10 Mbps, meestal nul en timeout).Terwijl de routering wel stabiel was (routering gemeten op de verbinding Huub - Vosko2 - VisitorCentre2). In de veronderstelling dat het aan de link van Vosko2 naar VisitorCentre2 lag heb ik de link omgezet naar Rabo1. In eerste instantie zag dat er goed uit: snelle verbinding.
Maar inmiddels heeft ook die link een probleem. En ook de link Vosko2 - Huub. Ik laat dit ticket nog maar even open staan. 'Nader onderzoek gewenst' ;-)

comment:3 by huub, 9 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

De firmware van alle nano's geupgrade, alle configs nagelopen en lvrouted op de relevante nodes een kill -HUP gegeven en het lijkt nu goed te werken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.