Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#316 closed incident (fixed)

LivingLab down na soft reboot

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Vanwege een onduidelijk probleem met de lokale internetverbinding (verkeerd ip-adres?) de node een soft reboot gegeven. Maar node is niet teruggekomen. Stekkertjes exercitie dus.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

reboot getypt op een terminal via seriele poort en hij doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.