Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#314 closed incident (fixed)

NS5 Accesspoint webster down

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Kanaal veranderd van 10 naar 11 na een reboot staat ie 'vast'. De USB adapter geeft na een reboot 10BaseT aan, dus ik denk dat de NanoStation? 'hangt'. Deze heeft dus een power-cycle nodig.

HybridWebster# ifconfig ue0
ue0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=80000<LINKSTATE>
	ether 00:60:6e:00:2c:7c
	inet 172.17.17.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.17.17.255
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (10baseT/UTP <half-duplex>)
	status: active

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Hij doet het nu weer. Kennelijk vanzelf weer tot leven gekomen. Kanaal staat inderdaad nu op 11.

Note: See TracTickets for help on using tickets.