Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#309 closed change (duplicate)

Zwak signaal WBRotaryZW

Reported by: henk Owned by:
Keywords: WBRotary Cc:
Location: Generiek

Description

Aan oostzijde van kerk (terras Disgenoten) slecht signaal.
Repeater niet mogelijk in Disgenoten

Bullet2 vervangen door Bullet M2.
Splitter verwijderd.
SD8080 west (Ofwegen) is uitgeschakeld.
Niet getest vanwege stroomuitval.

vervolg:

  • SD8080-oost vervangen door NS2M (downtilt 15gr)
  • SD8080-west vervangen door NS2M
  • Node vervangen door node met switch

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: duplicate
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.