Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#307 closed incident (fixed)

technieklijst configuratie

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij reply-en op een technieklijst-posting krijg ik een foutmelding vanwege een verkeerd email adres. De 'naam' is n/implementaties, adres is wel correct (techniek@…).

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Description gewijzigd in 'Technische WL Discussies'

Note: See TracTickets for help on using tickets.