Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#306 closed problem (fixed)

Controle Houtmarkt

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Er is groot onderhoud bij houtmarkt geweest, melding gekregen dat het bereik een stuk slechter is. Vermoedelijk is de apperatuur verplaatst of er zijn dak-aanpassingen gedaan. Keertje kijken op locatie kan denk geen kwaad.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Melding gebruiker: Houtmarkt doet het weer. Onduidelijke wat de reden voor de storing was.

Note: See TracTickets for help on using tickets.