Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#301 closed incident (fixed)

Kaag1 stroomstoring

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nano's van Kaag1 zijn niet meer te pingen. Stroomstoring.

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by rene

Ik stuur een mailtje naar Aad. Waarschijnlijk gaat hij er wel even langs.

comment:2 Changed 8 years ago by rene

Antwoord van Aad: het hele eiland, vermoedelijk met uitzondering van Van Lent heeft 3 uur zonder stroom gezeten.

Is het probleem na de collectieve reboot van het Kaageiland verholpen?

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

ja de node kwam weer in de lucht.

Note: See TracTickets for help on using tickets.