Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#3 closed change (fixed)

nodemachine moet vervangen worden

Reported by: huub Owned by: tom
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description (last modified by huub)

De nieuwe nodemachine staat bij Tom. Fietsen naar Haagwijk en installeren.

Er is een nieuwe nodemachine geinstalleerd met pci-netwerkkaarten.

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by rick

component: CNodeHaagwijkhardware
machine: CNodeHaagwijk
Owner: changed from Tom to tom
Status: newassigned
Type: hardwarechange
version: FreeBSD 6.0-STABLE

comment:2 in reply to:  description Changed 12 years ago by huub

Description: modified (diff)
Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Replying to huub:

De nieuwe nodemachine staat bij Tom. Fietsen naar Haagwijk en installeren.

Note: See TracTickets for help on using tickets.