Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

Last modified 11 years ago

#28 closed incident (fixed)

Node Camimplants niet bereikbaar harware reboot nodig

Reported by: ad Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

niet bereikbaar over de interlinks

Change History (3)

comment:1 Changed 11 years ago by huub

Hardware vervangen door Alix-kast met een interlink op bullet2 naar Unigor. Vermoedelijk configuratie van bullet2 nog aanpassen om deze interlink werkend te krijgen. Dwz van station WDS naar station.

comment:2 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
version: FreeBSD 5.0-RELEASEFreeBSD 8.0-RELEASE

config van bullet2 van station WDS ==> station. Interlink naar unigor werkt nu.

comment:3 in reply to:  2 Changed 11 years ago by ronald

Replying to huub:

config van bullet2 van station WDS ==> station. Interlink naar unigor werkt nu.

Klopt, want Unigor is nog geen IRIS node, zie ik:

CNodeUniGor# ifconfig wi0
wi0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.19.128.1 netmask 0xffffffc0 broadcast 172.19.128.63
    inet 172.16.0.165 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.167
    inet 172.16.0.17 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.19
    inet 172.16.1.117 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.1.119
    ether 00:02:6f:4a:cd:f8
    media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect <hostap> (DS/2Mbps <hostap>)
    status: associated
    ssid n-o.unigor.wleiden.net channel 1 bssid 00:02:6f:4a:cd:f8
    stationname "FreeBSD WaveLAN/IEEE node"
    authmode OPEN privacy OFF txpowmax 100 dtimperiod 1 bintval 100

wi0 is op deze interlink de master en zal frames met 4-address headers niet begrijpen.

Overigens lijkt genesis/nodes/CNodeUniGor/wleiden.conf op eventuele ombouw vooruit te lopen:

$config{'vr3:2'}=sprintf <<VR32; # Link naar Camimplants via bullet 2
TYPE=ethernet
IP=172.16.1.117/30
DESC=Link naar Camimplants
SDESC=2camimplants
DHCP=no
POINT_TO_POINT=172.16.1.118
SPEED=10240000000
VR32
Note: See TracTickets for help on using tickets.