Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#27 closed service request (wontfix)

Node Houtmarkt niet bereikbaar harware reboot nodig

Reported by: ad Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

niet bereikbaar over de interlinks

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by richardvm

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Oude node, wordt geen tijd ingestoken, niet mee eens?, reopen maar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.