Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#278 closed incident (fixed)

stroomstoring plantsoen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Alle nanos bij plantsoen zijn uit de lucht: vermoedelijk stroomstoring.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

voeding van de node was stuk (dit was een 90 W ´Universal´ voeding met digitale instelmogelijkheid, vervangen door een standaard BXL 70W voeding, 18V)

Note: See TracTickets for help on using tickets.