Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#267 closed incident (fixed)

NodeRoomburgh down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Beide nodes Roomburgh down vermoedelijk stroomstoring of stukke voeding. Beide nodes zitten op dezelfde voeding.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Roomburgh is ontruimd en op slot. Vermoedelijk is in het gebouw de electra uitgezet. Mailtje naar beheerder gestuurd, maar nog geen reactie.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Beheerder heeft actie ondernomen: Roomburghen zijn weer in de lucht.

Note: See TracTickets for help on using tickets.