Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#266 closed incident (fixed)

jvc stroomstoring

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

nodejvc is down. vermoedelijk stroomstoring of kapotte voeding
Dus ook geen verbinding met NodeMeerburg?

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

ledje op voeding was uit, voeding vervangen. Node werkte weer. Maar na twee dagen toch weer stuk. Slechte kabel (kortsluiting)?

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

kabel gecontroleerd; de utp-stekkertjes en poe-injector vervangen: aansluitingen met kroonsteentjes gemaakt en voeding vervangen. Geen duidelijke oorzaak gevonden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.