Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#261 closed incident (fixed)

vosko3: lokale interlink no carrier

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op vosko3 geeft de lokale interlink ue0 'no carrier'. Bij een vorig bezoek geconstateerd dat het stekkertje niet helemaal jofel is.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Laatste tijd geen probleem meer gezien. Stekkertje zit kennelijk weer OK.

Note: See TracTickets for help on using tickets.