Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#243 closed change (fixed)

Betere expose van onze prachtige foto's

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

ipv van onze foto's te verstoppen in svn zouden we eigenlijk ze beter moeten gaan weergeven/genereren. Het zou ook makkelijker moeten worden om foto's in te sturen.

Twee opties:

1) Alleen ruwe foto's committen en post-processing extern doen, album.wirelessleiden.nl zou dan bijvoorbeeld een view portal kunnen zijn. Voordeel hiermee is dat de subversion checkout een stuk kleiner wordt en dat het voor de non-UNIX mensen makkelijker wordt om foto's te committen.
2) iframe op de website die http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/index.html include. Het genereren zou dan alsnog extern kunnnen gebeuren, maar deze commit dan weer terug in de repository.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

component: undefinedwebsite
Owner: set to rick

comment:2 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.