Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#234 closed incident (fixed)

webcams aalsmeer geen beeld

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik heb alleen beeld van valk1. Geen beeld van valk2 en valk3. Zo te zien gaat hij binnenkort vliegen...

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by richardvm

valk2 heeft zo'n slechte h264 stream dat de server er niets mee kan beginnen. Zelfde type en configuratie als valk1. Begon met het warme weer. Niet zeker of daar een correlatie tussen zit.
valk3 is dood, geen netwerk. Als ik langs zou gaan kan ik misschien wat gebeuren, maar ga deze maand geen kilometers maken voor de Wireless Projects.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

opgelost door Richard

Note: See TracTickets for help on using tickets.